MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18277   [孙丽丽 sunlili] 关于《李米的猜想》讨论一下 [1] se** 2018-08-13 14:02 [완료] 6
18276   [赵娟 zhaojuan*] 今天我吃晚了.所以不上课. [1] me****** 2018-08-13 13:37 [완료] 6
18275   [闫晓平 yanxiaoping*] 老师 [1] me********* 2018-08-12 19:06 [완료] 7
18274   [白松 baisong] 您好。。 [1] qn****** 2018-08-10 17:17 [완료] 7
18273   [董芹 dongqin] 老师好 [1] ph***** 2018-08-10 08:34 [완료] 10
18272   [王春英 wangchunying*] 你好老师 [1] wl****** 2018-08-09 18:53 [완료] 100
18271   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师 [1] qn****** 2018-08-09 14:46 [완료] 8
18270   [李令娣 lilingdi*] 日记 [3] va******* 2018-08-08 19:57 [완료] 9
18269   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 .你好 [1] ma***** 2018-08-08 13:34 [완료] 8
18268   [董芹 dongqin] 老师好 [1] ph***** 2018-08-08 08:36 [완료] 11
18267   [王春英 wangchunying*] 老师你好! [1] wl****** 2018-08-07 18:54 [완료] 73
18266   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。。 [1] qn****** 2018-08-07 15:40 [완료] 6
18265   [李令娣 lilingdi*] 老师 [1] ys****** 2018-08-07 07:44 [완료] 8
18264   [王春英 wangchunying*] 你好老师 [1] wl****** 2018-08-06 19:58 [완료] 75
18263   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。。 [2] qn****** 2018-08-06 15:37 [완료] 7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶