MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18426   [王春英 wangchunying*] 경력이 단절되다를 중국어로? [1] ab**** 2018-11-15 21:21 [완료] 9
18425   [李双萍 lishuangping] 老师您好_佛教的四天王、梨泰院 [2] pi********* 2018-11-15 17:10 [완료] 22
18424   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-11-15 15:53 [완료] 8
18423   [常丽珍 changlizhen*] 老师 你好^^ [1] ku****** 2018-11-15 08:14 [완료] 7
18422   [赵荣 zhaorong] 老师。 [1] qn****** 2018-11-14 16:52 [완료] 8
18421   [徐雪晶 xuxuejing] 老师你好 [1] ch**** 2018-11-14 06:59 [완료] 7
18420   [李令娣 lilingdi*] 明天我申请补课 [2] he***** 2018-11-13 22:49 [완료] 7
18419   [张志腾 zhangzhiteng] :) [1] ji**** 2018-11-13 22:04 [완료] 19
18418   [李双萍 lishuangping] 老师您好_p65, p73 [2] pi********* 2018-11-13 17:21 [완료] 32
18417   [李双萍 lishuangping] 老师您好_p59 [2] pi********* 2018-11-12 17:51 [완료] 20
18416   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-11-12 16:50 [완료] 6
18415   [李双萍 lishuangping] 老师您好_p.223 [2] pi********* 2018-11-11 17:34 [완료] 20
18414   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-11-09 16:51 [완료] 6
18413   [李双萍 lishuangping] 老师您好_p185 [1] pi********* 2018-11-09 16:01 [완료] 21
18412   [李双萍 lishuangping] 老师您好_p143 [1] pi********* 2018-11-08 16:25 [완료] 20
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶