MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18653   [孙丽丽 sunlili] 第一次的日记 [1] su****** 2019-03-26 19:40 [완료] 8
18652   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.27 [1] ki***** 2019-03-26 14:23 [완료] 10
18651   [周晓彤 zhouxiaotong] 做美甲 [1] ce***** 2019-03-25 23:26 [완료] 20
18650   [陈盼 chenpan] pingjia shang [1] li**** 2019-03-25 15:39 [완료] 9
18649   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.26 [1] ki***** 2019-03-25 13:09 [완료] 10
18648   [刘亚 liuya] 听不懂/没听懂 [1] se******* 2019-03-24 16:38 [완료] 28
18647   [刘亚 liuya] 你好老师!:) [1] yu****** 2019-03-24 14:44 [완료] 8
18646   [刘亚 liuya] 把坏的地方磨掉,然后填补龋洞 [1] se******* 2019-03-23 16:47 [완료] 26
18645   [赵欣 zhaoxin*] 作文 - 2019.03.25 [1] ki***** 2019-03-22 19:40 [완료] 10
18644   [姜姗 jiangshan] qing wenyixia [1] st***** 2019-03-22 10:52 [완료] 6
18643   [赵娟 zhaojuan*] ^^ [1] fu*** 2019-03-22 09:31 [완료] 6
18642   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.22 [1] ki***** 2019-03-22 00:19 [완료] 8
18641   [刘亚 liuya] 吭吭吃吃 [1] se******* 2019-03-21 19:23 [완료] 26
18640   [刘亚 liuya] 坑坑吃吃 [1] se******* 2019-03-21 19:21 [완료] 22
18639   [孙丽丽 sunlili] 老师我有一个问题 [1] su****** 2019-03-21 14:49 [완료] 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶