MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [16] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 37851
19655   [郑淑平 zhengshuping] 老师 [1] gy******* 2022-08-16 19:20 [완료] 7
19654   [侯蕊 hourui] 老师,好! [1] si******** 2022-08-16 11:02 [완료] 12
19653   [白露 bailu] 我想教老师的韩国的俗话是 [1] hi**** 2022-08-11 14:59 [완료] 9
19652   [白露 bailu] 老师好! [1] mo******** 2022-08-10 10:46 [완료] 7
19651   [白露 bailu] 你好! [1] mo******** 2022-07-27 10:54 [완료] 7
19650   [白露 bailu] 老师好! [1] mo******** 2022-07-27 10:35 [완료] 7
19649   [白露 bailu] 你好 [1] mo******** 2022-07-25 10:26 [완료] 7
19648   [郑淑平 zhengshuping] 对不起今天不能上课 [1] ds** 2022-07-20 19:15 [완료] 27
19647   [洪艺hongyi] 不舒服的日子 [1] se******** 2022-07-19 22:12 [완료] 6
19646   [李雪 lixue*] 单词的汉子 [1] sb********** 2022-07-19 17:18 [완료] 13
19645   [常烟琳 changyanlin*] 作文 [1] jh***** 2022-07-19 12:51 [완료] 10
19644   [白露 bailu] 你好! [1] mo******** 2022-07-19 10:04 [완료] 6
19643   [白露 bailu] 老师好! [1] mo******** 2022-07-07 13:47 [완료] 7
19642   [李芮瑄 liruixuan*] 老师麻烦看一下~~ [2] ys****** 2022-07-06 23:32 [완료] 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶