MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 
 


수업후기를 작성하시면 500포인트를 적립해 드립니다. 무성의한 수업후기는 포인트적립이 되지 않습니다 ㅠ.ㅠ

전체 | 기초 | 초급 | 초중급 | 중급 | 비즈니스 | 블로그
               고급코스 | 어순교정 | 관용어 | IT증국어 | 면접중국어 | HSK구어(고급) | CCTV | t성어
 
 
24
Jun 2018
 
 
以后有什么问题尽管来找我。
 
  Time 09/26 13:13 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~!
 
  Time 09/25 11:04 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
词典看完后,放回原处去吧。
 
  Time 09/25 10:43 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
有的人偷偷拿走,拿回自己家。
 
  Time 09/22 09:01 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/21 10:20 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
他们能从这里捞到什么好处呢?그들이 여기서 무슨 좋은것을 얻을수 있겠는가?
 
  Time 09/21 09:39 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
这种面条很Q, 很好吃。이런 국수는 쫄깃하닌 맛있어.
 
  Time 09/20 11:39 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
把火改小一点儿。불을 좀 줄여 주세요.
 
  Time 09/19 10:36 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
零花钱 红包 零碎钱 我会记住,谢谢老师。
 
  Time 09/18 19:56 ID sh****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/18 16:28 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
胜利是属于我们的。승리는 우리의 것이다.
 
  Time 09/18 11:45 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
领导下达的命令很多。
 
  Time 09/15 12:46 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/14 16:01 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
我自己很少做饭。
 
  Time 09/14 09:17 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
在中国生活过两年。.
 
  Time 09/13 13:45 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/13 09:42 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
工作量越来越大。
 
  Time 09/12 12:55 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/12 09:53 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
他为了自己的全满贯努力了12年。
 
  Time 09/11 20:01 ID ox****** TUTOR 牟文琦 muwenqi
 
오늘도 보람찬 수업을~
 
  Time 09/11 16:50 ID ba**** TUTOR 董芹 dongqin
 
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶