MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 


번호 제목 아이디 날짜 조회수
26     포인트 사용방법 ad*** 2008-05-28 22:45 5257
25     레벨테스트 재신청 방법 ad*** 2008-05-27 22:48 8781
24     수업날짜 변경해드렸습니다. ad*** 2008-05-27 22:31 5405
23     레벨테스트 시간 안내 ad*** 2008-05-26 18:19 4288
22     수강횟수 안내입니다. ad*** 2008-05-25 23:10 5225
21     수업변경안내입니다. ad*** 2008-05-23 22:29 4422
20     온라인교재는요^^ ad*** 2008-05-23 22:15 4802
19     수업시간에 대해서... ad*** 2008-05-22 18:18 4704
18     코스를 변경은 이렇게 하세요 ad*** 2008-05-22 18:25 4915
17     입금 확인 ad*** 2008-05-22 18:30 4707
16     수업별 코스는 말이죠~ ad*** 2008-05-22 18:40 4488
15     답변드립니다 ad*** 2008-05-20 17:31 4384
14     답변드립니다 ad*** 2008-05-20 17:29 6661
13     레벨테스트 결과는 말이죠~^^ ad*** 2008-05-19 22:22 4624
12     네! 있습니다 ^^ ad*** 2008-05-19 21:42 3943
  2761  2762  2763  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶