MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
215   给全小姐的信 [1] ad*** 2008-10-07 10:19 [완료] 3813
214   lao shi bang wo zuo zuo ye~ [1] db******** 2008-10-07 00:31 [완료] 4656
213   莎菲女士的日记。 [1] ta****** 2008-10-06 22:16 [완료] 3685
212   时间 [2] wj****** 2008-10-06 17:46 [완료] 4514
211   홀드신청 [1] yi***** 2008-10-06 17:38 [완료] 57
210   财务报表 [3] bl**** 2008-10-06 10:54 [완료] 86
209   老师,我留我的电话号码。 [1] gm****** 2008-10-05 08:56 [완료] 68
208   작문이요~ [1] re****** 2008-10-04 20:47 [완료] 3861
207   老师.. [2] yu****** 2008-10-03 23:53 [완료] 90
206   老师!请帮我一下。 [1] gm****** 2008-10-02 19:13 [완료] 3804
205   今天才知道了 [1] ks****** 2008-10-02 17:12 [완료] 3979
204   汇款 [2] bl**** 2008-10-02 13:10 [완료] 157
203   时态 [5] bl**** 2008-10-02 11:25 [완료] 86
202   질문이요~~ [1] da**** 2008-10-02 00:34 [완료] 4126
201   终身食鱼。 [1] ta****** 2008-10-01 22:17 [완료] 4376
  1191  1192  1193  1194  1195  1196  1197  1198  1199  1200  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶